7.2 Sectorale inschrijving

Een zorgaanbieder kan slechts voor één sector inschrijven.

Een zorgaanbieder kan slechts voor één sector inschrijven.
Hij schrijft in voor de sector die hij op basis van zijn beleidsvisie als zijn kernactiviteit beschouwt. In alle CZ zorgkantoorregio’s moet hij voor dezelfde sector inschrijven. Als een zorgaanbieder in meerdere CZ zorgkantoorregio’s voor meerdere sectoren inschrijft, bepaalt CZ zorgkantoor zelf voor welke sector de inschrijving in behandeling wordt genomen. De andere inschrijvingen worden terzijde gelegd.

Voor zorgaanbieders die in verschillende sectoren actief zijn, blijft de mogelijkheid bestaan om voor al hun diensten productieafspraken te maken. Als een zorgaanbieder voor een andere sector inschrijft dan waarin hij werkzaam is, komen de consequenties daarvan voor rekening en risico van de zorgaanbieder. CZ zorgkantoor vraagt dan ook om de keuze voor de sector zorgvuldig te maken.

Wanneer de zorgaanbieder in meerdere CZ zorgkantoorregio’s zorg wil bieden, kan hij volstaan met één inschrijving en geeft hij in de Inschrijvingsverklaring aan in welke regio’s hij zorg wil leveren. Daarbij geldt wel de hiervoor gestelde voorwaarde dat de inschrijving voor meerdere regio’s geldt voor een en dezelfde sector.

Zorg leveren aan cliënten met een zorgprofiel uit een andere sector

Cliënten met een Wlz zorgprofiel vinden niet altijd zorg in de bijpassende sector van het profiel. Regelmatig bevindt de zorgbehoefte zich op het snijvlak van meerdere sectoren, maar door de systematiek van de indicatiestelling wordt er een dominante grondslag vastgesteld door CIZ. Cliënten wijken daarom uit naar een andere sector, omdat bijvoorbeeld de begeleidingswijze beter past of omdat ze naast een begeleidingsvraag ook somatische zorg nodig hebben. Door flexibel te kijken naar de zorgprofielen kunnen cliënten de best passende zorg ontvangen.

U werkt vanuit een specifieke sector en past het geldende kwaliteitskader (of aanverwante document) voor uw sector toe. Voor de cliënten die een zorgprofiel vanuit een andere sector hebben, werkt u vanuit uw eigen kwaliteitskader. We gaan er wel vanuit dat u oog heeft voor de uitdagingen die de zorgbehoefte op de snijvlakken met zich meebrengt. Onze kwaliteitsadviseurs stemmen onderling af en voeren bij een reële vertegenwoordiging van cliënten uit verschillende sectoren gezamenlijk de kwaliteitsdialoog.

U schrijft in voor de sector die u op basis van uw beleidsvisie als kernactiviteit beschouwt. Dit is de sector waarbinnen u de meeste zorg levert, inclusief de tariefsystematiek die daarbij hoort. De zorgprofielen uit andere sectoren kopen wij in via dezelfde tariefsystematiek van de sector waarbij u inschrijft. We spreken hierbij ook de geldende tariefpercentages met u af en niet de tariefpercentages uit een andere sector. De inschrijving in een sector betekent ook dat alleen de voor die sector geldende op- en afslagen van toepassing zijn en dat u niet kunt opteren voor op- en afslagen vanuit de inkoopsystematiek van de andere sectoren.

Deel deze pagina: