3.2 Bewegingen

“Passende, duurzaam toegankelijke langdurige zorg realiseren voor al onze cliënten in al onze regio’s voor nu en in de toekomst” kunnen we alleen realiseren als we gaan bewegen. We zetten in op zorg thuis, het eigen netwerk zo goed mogelijk integreren in de zorg én technologie inzetten waar dit kan. Daarnaast hebben we gezamenlijk oog voor de cliënten met complexe problematiek en/of die zich bewegen op snijvlakken tussen sectoren en zorgen we ook voor hen voor passende ondersteuning. Indien u actief en concreet met deze bewegingen aan de slag gaat, kunt u mogelijk voor een opslag in aanmerking komen. Zie hiervoor ook paragraaf 5.2.2.b.

Beweging Zo thuis als mogelijk:
De cliënten in onze regio’s wonen zo goed als mogelijk zelfstandig thuis, waarbij thuis de plek is die voelt als een thuis. Vanuit de herstelgedachte wordt blijvend gezocht naar het optimale punt van zelfstandigheid. In deze thuissituatie stemt u de ondersteuning zo goed mogelijk af op de behoefte van de cliënt, waarbij u oog heeft voor de individuele situatie. De zorg wordt vormgegeven vanuit de leveringsvormen MPT of VPT, waarbij toezicht of nabijheid goed wordt vormgegeven vanuit de individuele cliëntsituatie. Daarnaast wordt bestaand intramuraal aanbod omgevormd naar aanbod op basis van VPT.

Beweging Zo zelf als mogelijk:
Cliënten in onze regio's worden, zoveel als mogelijk, zelf verantwoordelijkheid gemaakt en gehouden voor hun leefstijl en gedrag. Dit geldt ook voor huisvesting, zodat cliënten zo zelfstandig als mogelijk thuis kunnen (blijven) wonen. Hiervoor wordt ingezet op het benutten van de veerkracht en (het versterken van) eigen regie van de cliënt. Cliënten doen zo veel als mogelijk zelf, of samen met hun naasten. Het stimuleren en creëren van het eigen netwerk en/of netwerk van vrijwilligers is van belang om zo veel als mogelijk zelfredzaamheid en stabiliteit te creëren en behouden. Enkel wanneer cliënten iets niet zelfstandig kunnen, ook niet met behulp van ondersteuning door hulpmiddelen of technologie, naasten of informele zorg, wordt een beroep op professionals gedaan. Zorgverleners zijn schaars, dus we zoeken steeds naar andere manieren van zorgen voor en ondersteunen van. We zetten in op trajecten die een bijdrage leveren aan het langer zelfstandig thuis wonen.
We gaan er op het gebied van ‘zo zelf als mogelijk’ vanuit dat u nu al een visie en beleid heeft op de inzet van informele zorg.

Beweging Zo digitaal als mogelijk:
Digitale zorg borgt de toegankelijkheid van zorg, nu en in de toekomst. Digitalisering is geen keuze, maar een toevoeging in het bestaande zorgaanbod wat zorgt voor maatwerk en gerichtere inzet van fysieke ondersteuning. Technologie wordt ingezet waar mogelijk. Zorgverleners zijn schaars, dus we zoeken actief naar andere manieren van ondersteunen van en zorgen voor. Uiteraard dient hierin rekening gehouden te worden met mogelijkheden die de cliënt en zijn naasten hebben bij het gebruik van digitale toepassingen en hulpmiddelen. Ondersteuning wordt hiermee hybride; een combinatie van digitale en fysieke zorg. De inzet van technologie is geen one-size-fits-all en wordt afgestemd op de mogelijkheden van de persoon. Het is van belang dat cliënten en zorgprofessionals ondersteund worden bij de inzet van technologie en hiermee vertrouwd raken/zijn. Deze beweging is allereerst van belang omdat het bijdraagt aan het welzijn en zelfredzaamheid van cliënten en naasten. Ten tweede omdat de inzet van technologie arbeidsbesparend is voor zorgaanbieders en daarmee helpt de beschikbare mensen en middelen in te zetten daar waar ze het hardst nodig zijn.
We gaan er op het gebied van ‘zo digitaal als mogelijk’ vanuit dat u nu al een visie en beleid heeft op de inzet van technologie en de implementatie daarvan, inclusief het verbeteren van de digivaardigheid van de medewerkers en cliënten.

Beweging Zo specifiek als noodzakelijk:
We zetten in op passende zorg, waarbij de verschillende domeinen elkaar beter kunnen vinden in het realiseren van passend aanbod voor kwetsbare groepen. Voor alle doelgroepen moet de ondersteuning, zorg en behandeling toegankelijk blijven, ook voor de meest kwetsbare cliënten en cliënten met complexe zorgvragen binnen de Wlz. Het gaat hierbij onder andere over cliënten met snijvlakproblematiek, zorgmijders, maar ook over cliënten die een omgeving nodig hebben met een hoger (forensisch) beveiligingsniveau maar geen justitiële maatregel (meer) hebben. Dicht bij de cliënt als het kan en gecentraliseerd als het moet. Hierbij is het ook belangrijk dat regionale samenwerkingen tussen en over sectoren heen tot stand komen om te voldoen aan de complexe zorgvraag. U werkt in de regio nauw samen met andere maatschappelijke partijen en de informele zorg, zodat voorzieningen zoveel mogelijk aansluiten bij de complexiteit van de cliënt. De groeiende complexiteit in de ondersteuning vraagt om een herijking van het bestaande zorgaanbod. U creëert (gezamenlijk) zorgaanbod voor de meest complexe zorg en zorgen ervoor dat niemand verstoken blijft van zorg, onnodig verplaatst wordt of langdurig op een niet-passende plaats verblijft, ongeacht de indicatie. Daarnaast neemt u verantwoordelijkheid voor het organiseren van zorg voor moeilijk plaatsbare cliënten indien u zelf geen passende zorg kunt leveren.

Deel deze pagina: