6.5 Wat moet u doen voor een Wlz-overeenkomst

De eisen voor de inschrijving zijn landelijk opgesteld.

CZ zorgkantoor vraagt een inschrijvingsverklaring en een bestuursverklaring van alle bestaande en nieuwe zorgaanbieders die in 2024 Wlz-zorg willen leveren in CZ zorgkantoorregio’s. Elke bestaande of nieuwe zorgaanbieder dient de inschrijvingsverklaring en bestuursverklaring bij het zorgkantoor in met de digitale inschrijvingsmodule.

Bij de inschrijving wordt onderscheid gemaakt tussen de bestaande en nieuwe zorgaanbieders en tussen de verschillende soorten bestaande zorgaanbieders. Hieronder wordt toegelicht welke documenten in de betreffende situaties moeten worden ingediend.

1. U heeft een overeenkomst tot en met 31 december 2023 met het zorgkantoor waar ingeschreven wordt: bestuursverklaring en inschrijvingsverklaring.

Met de volledig ingevulde en ondertekende bestuursverklaring en inschrijvingsverklaring verklaart u dat uw organisatie vanaf de datum van inschrijving, tenzij anders is aangegeven, voldoet aan de daarin opgenomen eisen en dat u gedurende de looptijd van de overeenkomst aan die eisen blijft voldoen. Als zorgaanbieder verklaart u te voldoen aan geldende wet- en regelgeving, de gestelde geschiktheidseisen en de gestelde eisen aan onderaanneming. Ook geeft u in de bestuursverklaring aan dat er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

Bovengenoemde zorgaanbieders hoeven bij de inschrijving naast de bestuursverklaring en inschrijvingsverklaring geen aanvullende documenten aan te leveren ter onderbouwing. Als er wijzigingen plaatsvinden c.q. hebben plaatsgevonden ten opzichte van de eerdere inschrijvingsdocumenten en/of overeenkomst moet u dit melden aan het zorgkantoor en eventuele gewijzigde documenten aanleveren. Zorgaanbieders moeten, ook wanneer er geen wijzigingen zijn, desgevraagd de onderbouwende stukken bij de bestuursverklaring aan het zorgkantoor kunnen overleggen. Wanneer zorgaanbieders van plan zijn nieuw zorgaanbod te ontwikkelen, kan hierop een toelichting gevraagd worden bij de inschrijving.

2. U bent een bestaande zorgaanbieder en wilt met een voor u nieuw zorgkantoor een overeenkomst sluiten (‘Bestaand maar nieuw voor het zorgkantoor’): bestuursverklaring, inschrijvingsverklaring en een ondernemingsplan.

Als u al een overeenkomst heeft met een zorgkantoor en u wilt een overeenkomst sluiten met een ander, voor u nieuw zorgkantoor en u voldoet aan de definitie van Bestaande zorgaanbieder in de zin van ‘bestaande maar nieuw voor het zorgkantoor’, dan levert u bij de inschrijving alleen de bestuursverklaring, de inschrijvingsverklaring en een beknopt ondernemingsplan (tenminste het bedrijfs- en financieel plan (zie paragraaf 6.8 en 6.9 van dit inkoopkader)) aan. Het is niet nodig om informatie ter onderbouwing van de bestuursverklaring aan te leveren, omdat u al door een ander zorgkantoor bent gecontracteerd voor het leveren van Wlz-zorg. Zorgkantoren wisselen, indien nodig, onderling overige aanvullende informatie uit.

3. U bent een nieuwe zorgaanbieder: bestuursverklaring, inschrijvingsverklaring, een ondernemingsplan en documenten ter onderbouwing.
 
Het is van belang dat uw inschrijving volledig is en u alle gevraagde documenten bij de inschrijving aanlevert. Wat u moet aanleveren bij de inschrijving en aan welke voorwaarden u moet voldoen, staat beschreven in paragraaf 6.8 en 6.9.

Meerjarenovereenkomst
Sluit u per 2024 een meerjarenovereenkomst dan kunt u voor inschrijving voor de opvolgende jaren volstaan met alleen een inschrijvingsverklaring.

Deel deze pagina: