5 Uitwerking zorginkoopbeleid 2024-2026

Vragen en antwoorden over de hardheidsclausule vindt u in het document ZN Nota van Inlichtingen vraag en antwoord (new window).

Paragraaf

Vraag

Antwoord

5.1 Tariefsystematiek 2024 tot en met 2026

Het verlagen van het NHC/NIC tarief voor ZZP 1 en 2 raakt de financiering van de huisvesting van al deze cliënten, ook van die waarvoor VPT of MPT niet passend is. En het raakt alle zorgaanbieders ongeacht of en hoeveel zij VPT/MPT realiseren. Aangezien de kosten voor huisvesting niet dalen zal in het totale budget meer naar de huisvesting gaan en minder naar personeel. Ook zorgaanbieders die relatief veel lichte ZZP aanvragen bij het CIZ hebben ingediend worden zwaarder geraakt dat zorgaanbieders die meer ZZP 3 hebben aangevraagd voor hun clienten. Voorstel is om de 20% korting op de NHC-NIC te vervangen door bij de productie afspraken een verhouding ZZP 1 en 2 intramuraal-VPT/MPT af te spreken. Afspraken hierover kunnen ook, misschien zelfs beter, in het regionale plan van aanpak opgenomen worden zodat ook gemeenten zich hieraan commiteren.

Naar aanleiding van vragen en bezwaren passen wij ons beleid aan. We gebruiken de komende tijd om, gezamenlijk met u, inzichtelijk te krijgen welke afwegingen er gemaakt worden voor de keuze voor verblijfszorg voor clienten met zorgprofiel GGZ Wonen 1 en 2. U kunt met een alternatief plan komen wat dezelfde doelstelling dient; extramuralisering. Indien het alternatieve plan effectief is en we de extramuralisering feitelijk zien, zien wij af van de korting op NHC/NIC.

5.1 Tariefsystematiek 2024 tot en met 2026

Kan CZ motiveren dat er met deze forse afslag op de NHC/NIC nog steeds sprake is van reële, kostendekkende tarieven? Zo ja, hoe?

Zorgkantoren hebben gezamenlijk een transparant tariefmodel opgesteld voor de onderbouwing van de tarieven. In het eigen inkoopbeleid werken de zorgkantoren de tariefsystematiek verder uit. Dat geeft ruimte voor maatwerk en differentiatie zodat kan worden gestuurd op het behalen van de in de inkoopvisie gestelde doelen en het realiseren van de gewenste beweging in de regio. Wij hebben ervoor gekozen om te korten op de NHC/NIC. Hierdoor blijft de zorgcomponent in tact. Voor deze twee doelgroepen zien wij de mogelijkheden om de zorg in een extramurale setting te bieden. Wij zien dat ons in voorgaande jaren gevoerd beleid, onvoldoende effect heeft gehad. Met het oog op de noodzaak veranderingen tot stand te brengen die mogelijk zijn hebben we ervoor gekozen het beleid met dit element uit te breiden.

5.1 Tariefsystematiek 2024 tot en met 2026

"Tegelijkertijd realiseren we ons dat er uitzonderingen zijn". Wat zijn de mogelijkheden en wat is het perspectief voor deze uitzonderingen?

Naar aanleiding van vragen en bezwaren passen wij ons beleid aan. We gebruiken de komende tijd om, gezamenlijk met u, inzichtelijk te krijgen welke afwegingen er gemaakt worden voor de keuze voor verblijfszorg voor clienten met zorgprofiel GGZ Wonen 1 en 2. U kunt met een alternatief plan komen wat dezelfde doelstelling dient; extramuralisering. Indien het alternatieve plan effectief is en we de extramuralisering feitelijk zien, zien wij af van de korting op NHC/NIC.

5.1 Tariefsystematiek 2024 tot en met 2026

Het zorgkantoor is eraan gehouden regionale opslagen en/of modules (of andere op – en afslagen op het basistarief) voldoende te onderbouwen. Heeft u rekening gehouden met regionale problematiek in de regionale opslagen/modules? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

De regionale opgaven zijn de basis voor de bewegingen en het free proposal.

5.2. Het richttariefpercentage 2024-2026

Worden tarieven naar boven of naar beneden afgerond?

Tarieven worden met twee cijfers achter de komma vastgesteld. Is het derde decimaal 5 of hoger dan wordt het tweede decimaal omhoog afgerond, is het derde decimaal 4 of lager dan wordt deze omlaag afgerond.

5.2. Het richttariefpercentage 2024-2026

CZ verlaagt de NHC/ NIC voor GGZW1 en W2 naar 80%. Heeft het ZK voldoende onderzoek gedaan naar 1. of de uitstroom van clienten GGZW1 en GGZW2 inhoudelijk wel mogelijk of wenselijk is, of 2. aanbieders deze clienten daadwerkelijk kunnen laten uitstromen uit een intramurale setting (gezien de krapte op de woningmarkt) en of 3. wanneer 1 en 2 niet mogelijk of haalbaar blijken zorgaanbieders nog wel te maken hebben met kostendekkende en reele tarieven. We vragen het ZK deze verlaging te schrappen als CZ hiernaar aantoonbaar geen onderzoek heeft gedaan en op basis van dit onderzoek heeft geconcludeerd dat deze verlaging passend is. Bent u hiertoe bereid?

Naar aanleiding van vragen en bezwaren passen wij ons beleid aan. We gebruiken de komende tijd om, gezamenlijk met u, inzichtelijk te krijgen welke afwegingen er gemaakt worden voor de keuze voor verblijfszorg voor clienten met zorgprofiel GGZ Wonen 1 en 2. U kunt met een alternatief plan komen wat dezelfde doelstelling dient; extramuralisering. Indien het alternatieve plan effectief is en we de extramuralisering feitelijk zien, zien wij af van de korting op NHC/NIC.

5.2. Het richttariefpercentage 2024-2026

Ook voor de profielen 1GGZ en 2GGZ wordt een korting van 20% toegepast. Is dit ook van toepassing voor VG-aanbieders die een beperkte omvang aan GGZ-profielen levert?

Zoals in paragraaf 7.2 sectorale inschrijving valt te lezen schrijft u voor 1 sector in, met de bijbehorende inkoopmethodiek en inclusief de bijbehorende op- en afslagen.

5.2. Het richttariefpercentage 2024-2026

Bij zorgkantoor Zuid Holland Noord (Zorg en Zekerheid) wordt zonder extra voorwaarden een percentage van 0,3% toegekend voor de erkenning van de problematiek op de arbeidsmarkt (aantrekken en behouden personeel). Is dit ook van toepassing bij zorgkantoor CZ?

Dit is niet van toepassing bij ons. Onze methodiek gaat uit van het richttariefpercentage met, voor opslagen, een ingediend integraal strategisch plan. Indien het integraal strategisch plan aan de voorwaarden, genoemd in het inkoopdocument voldoet, kan een opslag verkregen worden.

5.2. Het richttariefpercentage 2024-2026

Het aantal cliënten met VPT is de afgelopen periode binnen onze organisatie fors gegroeid. Wij zouden daarom graag het 100% VPT-tarief als stmuleringsmiddel willen behouden. Kan dit alsnog gerealiseerd worden?

Nee dat is niet mogelijk.

5.2. Het richttariefpercentage 2024-2026

In de huidige inkoopdocumenten wordt nauwelijks ingegaan op de arbeidsmarktkrapte, behalve dat de zorgaanbieder hier creatief mee om dient te gaan. We ontkomen niet aan de inzet van PNIL’ers willen we zorg kunnen blijven bieden. Waar is de financiële ruimte om deze inzet mogelijk te maken?

We gaan er vanuit dat de NZa op een juiste wijze de tarieven vaststelt en hierbij de inzet van medewerkers meeneemt in het bepalen van een passend tarief per prestatie.

5.2. Het richttariefpercentage 2024-2026

Hoe gaat het zorgkantoor om met de nieuwe CAO loonstijgingen in 2024 en andere kostenstijgingen? CZ zorgkantoor past afslagen op het Max NZa tarief toe en is niet in lijn met de realiteit. De max NZa tarieven zijn kostprijs georienteerd en het minimale wat de zorgaanbieder nodig heeft om kostendekkend de zorg te verlenen.

Doordat het richttariefpercentage wordt afgezet tegen de maximum NZa tarieven en de NZa de maximumtarieven jaarlijks corrigeert voor kostenontwikkelingen (waaronder de impact van nieuw CAO's) en eventuele andere zaken, volgt het richttarief automatisch de kostenontwikkelingen in de zorg, in lijn met het beleid van de NZa.

5.2. Het richttariefpercentage 2024-2026

U geeft in deze paragraaf aan dat het richttariefpercentage niet een gemiddelde, basis, minimum of maximum is en dat het slechts dient als uitgangspunt van gesprek. In de afgelopen jaren bleek het richttarief% niet onderhandelbaar en kon opslag alleen met projecten/ plannen van aanpak voor specifieke elementen verkregen worden. Wij concluderen uit deze passage dat we los van de mogelijkheden tot opslag ook op maat kunnen overleggen over het richttarief% en dat over de hoogte van het tariefpercentage onderhandelingen per aanbieder mogelijk zijn. Is dat juist? Daarbij vragen we u met klem te bevestigen dat wanneer het antwoord op deze vraag bevestigend is, dat u hiermee niet slechts bedoelt dat een aanbieder gebruik kan maken van de hardheidsclausule voor het maken van een maatwerkafspraak. Is dat juist?

Het richttariefpercentage als zodanig is in onze systematiek niet onderhandelbaar. Middels de aanpassingen op het richttarief hebben wij een systematiek gecreerd om te differentieren in tariefspercentages tussen zorgaanbieders. Vanuit de inzet voor de beschreven bewegingen zijn opslagen te verkrijgen op het richttarief (opslag bewegingen en free proposal).

5.2. Het richttariefpercentage 2024-2026

u heeft in het inkoopdocument van 2024 een (in onze ogen) complexe systematiek geintroduceerd waarbij de aanbieder, rekening houdend met de aanstaande zomerperiode, nauwelijks tijd heeft het integrale plan, het free proposal en/of het plan voor regionaal budget zorgvuldig voor te bereiden. Wanneer moeten deze plannen worden ingediend? Is het voldoende om bij de inschrijving aan te geven dat aanbieder voor deze opslagen in aanmerking wil komen of moeten de plannen in het geheel worden geupload bij inschrijving? Wij vragen u met klem rekening te houden met de opgaven die al in de sector liggen (waarbij u kunt denken aan het IZA, regiobeeld en -plan, cruciale zorg, GALA, Wozo, regioaanpak WLZ) en de komende periode (vakanties) en de termijn waarop de plannen moeten worden ingediend, uit te stellen? Bent u daartoe bereid?

Wij verlengen de termijn voor de indiening van het integraal strategisch plan met 2 weken. U dient uiterlijk 15 augustus 2023 het integraal strategisch plan aan te leveren via inschrijvingen.wlz@cz.nl. Ingediende integraal strategische plannen na 15 augustus worden niet in behandeling genomen. De verlenging geldt niet voor de indiening van een free proposal gezien het traject wat daarvoor gelopen wordt tussen indiening en feitelijke contractafspraken.

5.2. Het richttariefpercentage 2024-2026

U spreekt over een historisch lager tarief. Wat verstaat CZ onder een historisch lager tarief? Wanneer je in 2023 geen opslagen hebt afgesproken en er is ingekocht voor het toenmalig richttariefpercentage van 95.8% heb je dus een lager tarief dan de 95,9% van het huidige inkoopkader. Bedoelt u daarmee dat we spreken van een historisch lager tarief wanneer dit significant lager is dan het richttariefpercentage in het toenmalige jaar van inkoop?

Wanneer wij met de zorgaanbieder in jaar t-1 een lager tariefpercentage hebben afgesproken dan het richttariefpercentage, bijvoorbeeld vanwege het werken met veel ongeschoold of minder geschoold personeel, of omdat deze zorgaanbieder nieuw gecontracteerd is of om andere redenen, spreken we van een historisch laag tarief. Hiermee wordt niet een herijking van het richttariefpercentage zelf bedoeld.

5.2.2.a. Maatwerkafspraak (afslagen) op het richttariefpercentage op basis van uit verleden aanwijsbaar handelen op stand van zaken datum inschrijving

Verlagen van het NHC/NIC tarief op ZZP 1 en 2: Wat is uw onderzoek die de basis vormt voor deze tariefafslag?

Zorgkantoren hebben gezamenlijk een transparant tariefmodel opgesteld voor de onderbouwing van de tarieven. In het eigen inkoopbeleid werken de zorgkantoren de tariefsystematiek verder uit. Dat geeft ruimte voor maatwerk en differentiatie zodat kan worden gestuurd op het behalen van de in de inkoopvisie gestelde doelen en het realiseren van de gewenste beweging in de regio. Wij hebben ervoor gekozen om te korten op de NHC/NIC. Hierdoor blijft de zorgcomponent in tact. Voor deze twee doelgroepen zien wij de mogelijkheden om de zorg in een extramurale setting te bieden. Wij zien dat ons in voorgaande jaren gevoerd beleid, onvoldoende effect heeft gehad. Met het oog op de noodzaak veranderingen tot stand te brengen die mogelijk zijn hebben we ervoor gekozen het beleid met dit element uit te breiden.

5.2.2.a. Maatwerkafspraak (afslagen) op het richttariefpercentage op basis van uit verleden aanwijsbaar handelen op stand van zaken datum inschrijving

Als de gewenste "beweging in het bestaande aanbod" op gang komt, wanneer wordt de verlaging van het NHC/NIC percentage dan weer teruggedraaid naar 100% Nza-tarief?

Naar aanleiding van vragen en bezwaren passen wij ons beleid aan. We gebruiken de komende tijd om, gezamenlijk met u, inzichtelijk te krijgen welke afwegingen er gemaakt worden voor de keuze voor verblijfszorg voor clienten met zorgprofiel GGZ Wonen 1 en 2. U kunt met een alternatief plan komen wat dezelfde doelstelling dient; extramuralisering. Indien het alternatieve plan effectief is en we de extramuralisering feitelijk zien, zien wij af van de korting op NHC/NIC.

5.2.2.a. Maatwerkafspraak (afslagen) op het richttariefpercentage op basis van uit verleden aanwijsbaar handelen op stand van zaken datum inschrijving

Als het niet mogelijk is om cliënten op een locatie vanwege hun problematiek te extramuraliseren, we spreken dan over een locatie met zogenoemde 'uitzonderingen', kan de verlaging van het NHC/NIC tarief voor die locatie dan komen te vervallen en blijft de NHC/NIC 100% Nza-tarief?

Naar aanleiding van vragen en bezwaren passen wij ons beleid aan. We gebruiken de komende tijd om, gezamenlijk met u, inzichtelijk te krijgen welke afwegingen er gemaakt worden voor de keuze voor verblijfszorg voor clienten met zorgprofiel GGZ Wonen 1 en 2. U kunt met een alternatief plan komen wat dezelfde doelstelling dient; extramuralisering. Indien het alternatieve plan effectief is en we de extramuralisering feitelijk zien, zien wij af van de korting op NHC/NIC.

5.2.2.a. Maatwerkafspraak (afslagen) op het richttariefpercentage op basis van uit verleden aanwijsbaar handelen op stand van zaken datum inschrijving

Het NHC/NIC tarief van de ZZP VG3+4 en GGZ1+2 wordt verlaagd van 100% naar 80% van het Nza tarief. De aanname is dat deze cliënten ook voldoende zouden hebben aan VPT/MPT. Indien een deel van deze cliënten inderdaad zouden doorstromen naar VPT/MPT dan zouden daarmee de gemiddelde kosten per cliënt dalen, wat gunstig is voor de WLZ budgetuitnutting. Maar, voor het resterende deel van de cliënten met een ZZP wordt dan alsnog de NHC tariefkorting van 20% toegepast. Dit is onterecht en dubbelop.

Met deze maatregel stimuleren wij de beweging naar extramuralisering en verdelen wij het budget op een andere manier. Wij hebben met deze maatregel beoogd om met de lagere vergoeding voor lichtere zorg die ook in een andere setting zou kunnen worden geboden, een bijdrage te leveren aan de bekostiging van duurdere, meer intensieve zorg Het is aan de zorgaanbieder om passende zorg te (blijven) verlenen aan de cliënten die bij haar in zorg zijn. Heeft de gehanteerde tariefsystematiek een voor uw organisatie onvoorzien en onredelijk benadelend gevolg, dan is er in uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid voor individuele aanbieders om een beroep te doen op de hardheidsclausule.

5.2.2.a. Maatwerkafspraak (afslagen) op het richttariefpercentage op basis van uit verleden aanwijsbaar handelen op stand van zaken datum inschrijving

Het NHC/NIC tarief van de ZZP VG3+4 en GGZ1+2 wordt verlaagd van 100% naar 80% van het Nza tarief. De aanname van het zorgkantoor is dat deze zorgprofielen zich goed lenen om op een andere manier dan intramuraal vorm te krijgen. Waar is de aanname op gebaseerd? In het inkoopdocument staat dat CZ zich baseert op "gesprekken met zorgaanbieders" maar dat lijkt ons geen degelijke onderzoeksmethode die passend zou zijn bij een dergelijk forse tariefkorting.

Over het algemeen zijn dit cliënten met een lichtere zorgvraag. Wanneer wij naar onze analyses kijken zien wij goede voorbeelden van de cliënten met een zorgprofiel W1 of W2 die zorg reeds zonder verblijf verzilverd. Uiteraard hoeft dit niet voor álle cliënten met een W1 en W2 zorgprofiel te gelden. Het is belangrijk dat u de mogelijkheden met de cliënt (en vertegenwoordigers) onderzoekt.

5.2.2.a. Maatwerkafspraak (afslagen) op het richttariefpercentage op basis van uit verleden aanwijsbaar handelen op stand van zaken datum inschrijving

Het NHC/NIC tarief van de ZZP VG3+4 en GGZ1+2 wordt verlaagd van 100% naar 80% van het Nza tarief. Hoe is de 80% bepaald en berekend? Het uitgangspunt moet zijn dat kostendekkende tarieven worden afgesproken. Een tariefkorting van 20% resulteert in niet kostendekkende tarieven.

Uitgangspunt is dat iedere cliënt passende zorg ontvangt die de cliënt redelijkerwijs mag verwachten binnen de Wlz aanspraak. De huisvesting moet betaalbaar zijn en de cliënt mag niet verplicht worden te verhuizen. Wij hebben met deze maatregel beoogd om met de lagere vergoeding voor lichtere zorg die ook in een andere setting zou kunnen worden geboden, een bijdrage te leveren aan de bekostiging van duurdere, meer intensieve zorg. Hierbij verwachten wij van zorgaanbieders dat zij een bijdrage leveren aan passende oplossingen zoals, in gesprek met woningbouwcorporaties, gemeentes of investeerders. Eveneens kan het gesprek gevoerd worden met cliënten om de mogelijkheden te verkennen om de huidige woonvorm via een andere leveringsvorm te financieren. Met deze maatregel stimuleren wij de beweging naar extramuralisering en verdelen wij het budget op een andere manier. We maken geld bij de lichtere vormen van zorg vrij om oplossingen voor complexe zorg te stimuleren en te financieren. Heeft de gehanteerde tariefsystematiek een voor uw organisatie onvoorzien en onredelijk benadelend gevolg, dan is er in uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid voor individuele aanbieders om een beroep te doen op de hardheidsclausule

5.2.2.a. Maatwerkafspraak (afslagen) op het richttariefpercentage op basis van uit verleden aanwijsbaar handelen op stand van zaken datum inschrijving

Het NHC/NIC tarief van de ZZP VG3+4 en GGZ1+2 wordt verlaagd van 100% naar 80% van het Nza tarief. Waarom wordt dit direct ingevoerd per 2024? Deze forse tariefdaling kan niet op dergelijke korte termijn worden gerealiseerd bij de zorgaanbieders, immers de kosten kunnen niet zo snel naar beneden worden bijgesteld (bijv huurcontracten met langere looptijd) en er is krapte op de woningmarkt wat de doorstroom van cliënten bemoeilijkt.

Naar aanleiding van vragen en bezwaren passen wij ons beleid aan. We gebruiken de komende tijd om, gezamenlijk met u, inzichtelijk te krijgen welke afwegingen er gemaakt worden voor de keuze voor verblijfszorg voor clienten met zorgprofiel GGZ Wonen 1 en 2. U kunt met een alternatief plan komen wat dezelfde doelstelling dient; extramuralisering. Indien het alternatieve plan effectief is en we de extramuralisering feitelijk zien, zien wij af van de korting op NHC/NIC.

5.2.2.a. Maatwerkafspraak (afslagen) op het richttariefpercentage op basis van uit verleden aanwijsbaar handelen op stand van zaken datum inschrijving

Het zorgkantoor zet in op extramuralisering van GGZ Wonen 1 en 2 en het stimuleren van VPT. Hoe verhoudt dit tot de ontwikkeling dat de populatie in de BW's in de afgelopen jaren zwaarder is geworden en te maken hebben met comorbiditeit?

Naar aanleiding van vragen en bezwaren passen wij ons beleid aan. We gebruiken de komende tijd om, gezamenlijk met u, inzichtelijk te krijgen welke afwegingen er gemaakt worden voor de keuze voor verblijfszorg voor clienten met zorgprofiel GGZ Wonen 1 en 2. U kunt met een alternatief plan komen wat dezelfde doelstelling dient; extramuralisering. Indien het alternatieve plan effectief is en we de extramuralisering feitelijk zien, zien wij af van de korting op NHC/NIC.

5.2.2.a. Maatwerkafspraak (afslagen) op het richttariefpercentage op basis van uit verleden aanwijsbaar handelen op stand van zaken datum inschrijving

Hoe heeft het zorgkantoor onderzoek gedaan naar de impact, haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een korting van 20% op de NHC/NIC voor clienten met een W1 en W2 indicatie voor zowel de client als de zorgaanbieder? Zorgaanbieder ontvangt graag de uitkomsten van dit onderzoek ter onderbouwing van deze maatregel. Indien geen deugdelijke onderbouwing kan worden aangeleverd verzoekt zorgaanbieder tot het schrappen van de maatregel.

Zorgkantoren hebben gezamenlijk een transparant tariefmodel opgesteld voor de onderbouwing van de tarieven. In het eigen inkoopbeleid werken de zorgkantoren de tariefsystematiek verder uit. Dat geeft ruimte voor maatwerk en differentiatie zodat kan worden gestuurd op het behalen van de in de inkoopvisie gestelde doelen en het realiseren van de gewenste beweging in de regio. Wij hebben ervoor gekozen om te korten op de NHC/NIC. Hierdoor blijft de zorgcomponent in tact. Voor deze twee doelgroepen zien wij de mogelijkheden om de zorg in een extramurale setting te bieden. Wij zien dat ons in voorgaande jaren gevoerd beleid, onvoldoende effect heeft gehad. Met het oog op de noodzaak veranderingen tot stand te brengen die mogelijk zijn hebben we ervoor gekozen het beleid met dit element uit te breiden. Naar aanleiding van vragen en bezwaren passen wij ons beleid aan. We gebruiken de komende tijd om, gezamenlijk met u, inzichtelijk te krijgen welke afwegingen er gemaakt worden voor de keuze voor verblijfszorg voor clienten met zorgprofiel GGZ Wonen 1 en 2. U kunt met een alternatief plan komen wat dezelfde doelstelling dient; extramuralisering. Indien het alternatieve plan effectief is en we de extramuralisering feitelijk zien, zien wij af van de korting op NHC/NIC.

5.2.2.a. Maatwerkafspraak (afslagen) op het richttariefpercentage op basis van uit verleden aanwijsbaar handelen op stand van zaken datum inschrijving

Hoe is het percentage van 80% bepaald? Wordt hetzelfde effect niet bereikt als het bijv. 90% van het maximumtarief zou zijn? 

Naar aanleiding van vragen en bezwaren passen wij ons beleid aan. We gebruiken de komende tijd om, gezamenlijk met u, inzichtelijk te krijgen welke afwegingen er gemaakt worden voor de keuze voor verblijfszorg voor clienten met zorgprofiel GGZ Wonen 1 en 2. U kunt met een alternatief plan komen wat dezelfde doelstelling dient; extramuralisering. Indien het alternatieve plan effectief is en we de extramuralisering feitelijk zien, zien wij af van de korting op NHC/NIC.

5.2.2.a. Maatwerkafspraak (afslagen) op het richttariefpercentage op basis van uit verleden aanwijsbaar handelen op stand van zaken datum inschrijving

Voor de ombouw van intramuraal naar VPT en MPT is de zorgaanbieder is afhankelijk van beschikbare en betaalbare woonruimte voor cliënten. Hoe verhoudt zich de verlaging van de NHC/NIC W1 en W2 tot de krapte op de woningmarkt? Is de verlaging ook van toepassing als de cliënt en de zorgaanbieder wel W1 en W2 in VPT en MPT willen bieden maar er geen passend woonaanbod is?

Naar aanleiding van vragen en bezwaren passen wij ons beleid aan. We gebruiken de komende tijd om, gezamenlijk met u, inzichtelijk te krijgen welke afwegingen er gemaakt worden voor de keuze voor verblijfszorg voor clienten met zorgprofiel GGZ Wonen 1 en 2. U kunt met een alternatief plan komen wat dezelfde doelstelling dient; extramuralisering. Indien het alternatieve plan effectief is en we de extramuralisering feitelijk zien, zien wij af van de korting op NHC/NIC.

5.2.2.a. Maatwerkafspraak (afslagen) op het richttariefpercentage op basis van uit verleden aanwijsbaar handelen op stand van zaken datum inschrijving

Wij staan volledig achter de beweging om meer nadruk te leggen op ondersteuning via het Volledig Pakket Thuis (VPT) in plaats van een intramurale setting. Dit sluit aan bij onze doelstellingen. We willen echter twee kanttekeningen maken. Ten eerste kost het ontwikkelen van een uitgebreid VPT-aanbod tijd en kan dit niet van de ene op de andere dag worden gerealiseerd. Ten tweede hebben wij op basis van onze ervaringen en kennis geconstateerd dat voor (een deel van) onze cliëntenpopulatie een intramurale setting noodzakelijk is en blijft om voldoende veiligheid en nabijheid te kunnen bieden. We verbazen ons daarom zeer over uw voornemen om de NHC-component (normatieve huisvestingscomponent) voor GGZ Wonen 1 en Wonen 2 met 20% te korten, met als doel "sterker te sturen op de beweging naar zo thuis als mogelijk". Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met aanzienlijke kostenstijgingen op het gebied van huisvesting als gevolg van autonome ontwikkelingen in zowel personeels- als materiële kosten. Daarnaast staan we voor uitdagingen op het gebied van verduurzaming. Dit heeft tot gevolg dat wij als zorgaanbieders grote tekorten zien ontstaan in de bekostiging van deze cliëntgroepen. Zoals eerder betoogd, zijn zij goeddeels juist aangewezen op intramurale voorzieningen vanwege hun complexe problematiek, waardoor zij niet in aanmerking komen voor een VPT. Wij verzoeken u dan ook dringend om uw voornemen om de NHC-component te korten te heroverwegen. We staan open voor een gesprek om te bespreken op welke manier we elkaar kunnen helpen bij de verdere ontwikkeling van het VPT-aanbod. We geloven dat een constructieve dialoog tussen zorgaanbieders en zorginkopers kan leiden tot oplossingen die zowel de toegang tot zorg waarborgen als de ontwikkeling van het VPT bevorderen. Een aantal van ons is in meerdere zorgkantoorregio’s actief en ziet dat daar vaak op een andere manier invulling wordt gegeven aan de wijze waarop men aan dit gedeelde belang vorm wil geven. Bent u bereid om de korting te heroverwegen en over dit thema nader in overleg te gaan? 

Naar aanleiding van vragen en bezwaren passen wij ons beleid aan. We gebruiken de komende tijd om, gezamenlijk met u, inzichtelijk te krijgen welke afwegingen er gemaakt worden voor de keuze voor verblijfszorg voor clienten met zorgprofiel GGZ Wonen 1 en 2. U kunt met een alternatief plan komen wat dezelfde doelstelling dient; extramuralisering. Indien het alternatieve plan effectief is en we de extramuralisering feitelijk zien, zien wij af van de korting op NHC/NIC.

5.2.2.a. Maatwerkafspraak (afslagen) op het richttariefpercentage op basis van uit verleden aanwijsbaar handelen op stand van zaken datum inschrijving

Zorgaanbieder snapt de noodzaak tot extramuralisering en doelmatige zorg. Doelmatigheid zit volgens zorgaanbieder met name op de juiste leveringsvorm op het juiste moment. Dit kan ook verblijf zijn voor een client met een W1 of W2 indicatie weet ook het zorgkantoor aangezien er staat dat er uitzonderingen zijn. Als verblijf op enig moment de beste passende leveringsvorm is voor betreffende client, dan dient die zorg passend bekostigd te worden. Zorgaanbieder is van mening dat een korting van 20% op NHC/NIC geen passende bekostiging is voor de clienten waarbij verblijf noodzakelijk is en verzoekt daarom tot schrappen van de korting.

Naar aanleiding van vragen en bezwaren passen wij ons beleid aan. We gebruiken de komende tijd om, gezamenlijk met u, inzichtelijk te krijgen welke afwegingen er gemaakt worden voor de keuze voor verblijfszorg voor clienten met zorgprofiel GGZ Wonen 1 en 2. U kunt met een alternatief plan komen wat dezelfde doelstelling dient; extramuralisering. Indien het alternatieve plan effectief is en we de extramuralisering feitelijk zien, zien wij af van de korting op NHC/NIC.

5.2.2.a. Maatwerkafspraak (afslagen) op het richttariefpercentage op basis van uit verleden aanwijsbaar handelen op stand van zaken datum inschrijving

Het NHC/NIC tarief van de ZZP VG3+4 en GGZ1+2 wordt verlaagd van 100% naar 80% van het Nza tarief. Deze tariefkorting is onmogelijk en onuitvoerbaar. Vanuit de Nza worden ook tariefkortingen voor de NHC voorbereid dus een korting van CZ zou dubbelop zijn.

De bepaling van de hoogte van de NZa- maximumtatieven v.w.b. het onderdeel NHC/NIC component is niet de verantwoordelijkheid van het zorgkantoor maar die van de NZa. Heeft de gehanteerde tariefsystematiek een voor uw organisatie onvoorzien en onredelijk benadelend gevolg, dan is er in uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid voor individuele aanbieders om een beroep te doen op de hardheidsclausule.

5.2.2.a. Maatwerkafspraak (afslagen) op het richttariefpercentage op basis van uit verleden aanwijsbaar handelen op stand van zaken datum inschrijving

Zorgaanbieder begrijpt de wens en de mogelijkheden om zorg voor clienten met een W1 en W2 indicatie extramuraal aan te bieden. Zorgaanbieder twijfelt wel over de mogelijkheden daartoe uitgaande van de ''nieuwe instroom'' als effect van de nadere duiding van de toegangscriteria. Los daarvan is zorgaanbieder van mening, mede ingegeven door de wensen omtrent stabiliteit voor clienten, dat een korting op de NHC voor clienten die reeds verblijven niets meer en niets minder is dan een bezuinigingsmaatregel die volledig voor rekening komt van de zorgaanbieder. Het is immers nog los van de haalbaarheid voor individuele clienten ook vanwege de situatie op de woningmarkt voor zorgaanbieder niet mogelijk om (al) deze clienten op korte termijn uit te plaatsen. Zorgaanbieder verzoekt daarom om de algehele korting te laten vervallen. Zorgaanbieder is hierbij bereid om te kijken naar alternatieve afspraken omtrent zorglevering aan nieuwe clienten of op nieuwe locaties of afspraken omtrent aandeel VPT o.i.d.

Naar aanleiding van vragen en bezwaren passen wij ons beleid aan. We gebruiken de komende tijd om, gezamenlijk met u, inzichtelijk te krijgen welke afwegingen er gemaakt worden voor de keuze voor verblijfszorg voor clienten met zorgprofiel GGZ Wonen 1 en 2. U kunt met een alternatief plan komen wat dezelfde doelstelling dient; extramuralisering. Indien het alternatieve plan effectief is en we de extramuralisering feitelijk zien, zien wij af van de korting op NHC/NIC.

5.2.2.a. Maatwerkafspraak (afslagen) op het richttariefpercentage op basis van uit verleden aanwijsbaar handelen op stand van zaken datum inschrijving

Het stimuleringsmiddel VPT 100% heeft niet opgeleverd wat u had verwacht. Had u hiervoor een doelstelling geformuleerd en op welke wijze is dit gecommuniceerd met de zorgaanbieders?

Nee, hiervoor is geen doelstelling geformuleerd. We hadden de verwachting dat door VPT in te kopen tegen 100% van het NZa tarief meer gebruik gemaakt werd van de leveringsvorm VPT. Dit zien we niet terug.

5.2.2.a. Maatwerkafspraak (afslagen) op het richttariefpercentage op basis van uit verleden aanwijsbaar handelen op stand van zaken datum inschrijving

Hoe wordt gekeken naar integrale aanbieders, waarbij WLZ maar een deel van omzet creëert?

Het is niet duidelijk waar uw vraag over gaat, derhalve beantwoorden we uw vraag niet.

5.2.2.a. Maatwerkafspraak (afslagen) op het richttariefpercentage op basis van uit verleden aanwijsbaar handelen op stand van zaken datum inschrijving

De NHC/NIC zijn kosten welke je lastig/niet direct kan beïnvloeden (bijvoorbeeld er is al een getekend huurcontract en/of de verbouwingen zijn al geweest/huidige afschrijvingskosten/rentelasten staan vast). Is hier rekening mee te houden door alleen bij nieuwe instroom deze maatregel toe te passen?  

Naar aanleiding van vragen en bezwaren passen wij ons beleid aan. We gebruiken de komende tijd om, gezamenlijk met u, inzichtelijk te krijgen welke afwegingen er gemaakt worden voor de keuze voor verblijfszorg voor clienten met zorgprofiel GGZ Wonen 1 en 2. U kunt met een alternatief plan komen wat dezelfde doelstelling dient; extramuralisering. Indien het alternatieve plan effectief is en we de extramuralisering feitelijk zien, zien wij af van de korting op NHC/NIC.

5.2.2.a. Maatwerkafspraak (afslagen) op het richttariefpercentage op basis van uit verleden aanwijsbaar handelen op stand van zaken datum inschrijving

Tav ZZP 1 en 2 worden NHC/NIC op 80% gesteld. Wij vinden dit een forse korting die op een relatief korte termijn wordt ingevoerd, terwijl VPT trajecten niet makkelijk op korte termijn zijn te realiseren, mede ook omdat huisvesting lokaal vaak een bottleneck is. Waarom is niet gekozen voor een afbouwtraject richting 80%?

Naar aanleiding van vragen en bezwaren passen wij ons beleid aan. We gebruiken de komende tijd om, gezamenlijk met u, inzichtelijk te krijgen welke afwegingen er gemaakt worden voor de keuze voor verblijfszorg voor clienten met zorgprofiel GGZ Wonen 1 en 2. U kunt met een alternatief plan komen wat dezelfde doelstelling dient; extramuralisering. Indien het alternatieve plan effectief is en we de extramuralisering feitelijk zien, zien wij af van de korting op NHC/NIC.

5.2.2.a. Maatwerkafspraak (afslagen) op het richttariefpercentage op basis van uit verleden aanwijsbaar handelen op stand van zaken datum inschrijving

U wilt graag de beweging in de keten stimuleren door een lager tariefpercentage op de te betalen voor intramurale zorg voor mensen met de zorgprofielen GGZ W1 en W2. ("We stellen het aandeel voor NHC/NIC in het tariefvoorstel voor zorgprofielen Wonen 1 en 2 op 80% van het door de NZa vastgestelde bedrag dat onderdeel is van het maximumtarief om sterker te sturen op de beweging “naar zo thuis als mogelijk”.") Om deze beweging op gang te brengen zijn er woning in de wijk nodig. Er is sprake van een woningschaarste. Hierbij zijn er voor de doelgroep niet of nauwelijks prestatieafspraken. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met aanzienlijke kostenstijgingen op het gebied van huisvesting als gevolg van autonome ontwikkelingen in zowel personeels- als materiële kosten. Daarnaast staan we voor uitdagingen op het gebied van verduurzaming. Dit heeft tot gevolg dat wij als zorgaanbieders grote tekorten zien ontstaan in de bekostiging van deze cliëntgroepen. Zoals eerder betoogd, zijn zij goeddeels juist aangewezen op intramurale voorzieningen vanwege hun complexe problematiek, waardoor zij niet in aanmerking komen voor een VPT. Hoe reëel is het om een lager percentage voor GGZ W1 en W2 vast te stellen als de invloed van aanbieders op de voorgestelde beweging beperkt is?

Naar aanleiding van vragen en bezwaren passen wij ons beleid aan. We gebruiken de komende tijd om, gezamenlijk met u, inzichtelijk te krijgen welke afwegingen er gemaakt worden voor de keuze voor verblijfszorg voor clienten met zorgprofiel GGZ Wonen 1 en 2. U kunt met een alternatief plan komen wat dezelfde doelstelling dient; extramuralisering. Indien het alternatieve plan effectief is en we de extramuralisering feitelijk zien, zien wij af van de korting op NHC/NIC.

5.2.2.a. Maatwerkafspraak (afslagen) op het richttariefpercentage op basis van uit verleden aanwijsbaar handelen op stand van zaken datum inschrijving

Verlagen van het NHC/NIC tarief op ZZP 1 en 2: Hoe ziet het Zorgkantoor een afslag van 20% als nog kostendekkend?

Zorgkantoren hebben gezamenlijk een transparant tariefmodel opgesteld voor de onderbouwing van de tarieven. In het eigen inkoopbeleid werken de zorgkantoren de tariefsystematiek verder uit. Dat geeft ruimte voor maatwerk en differentiatie zodat kan worden gestuurd op het behalen van de in de inkoopvisie gestelde doelen en het realiseren van de gewenste beweging in de regio. Wij hebben ervoor gekozen om te korten op de NHC/NIC. Hierdoor blijft de zorgcomponent in tact. Voor deze twee doelgroepen zien wij de mogelijkheden om de zorg in een extramurale setting te bieden. Wij zien dat ons in voorgaande jaren gevoerd beleid, onvoldoende effect heeft gehad. Met het oog op de noodzaak veranderingen tot stand te brengen die mogelijk zijn hebben we ervoor gekozen het beleid met dit element uit te breiden.

5.2.2.a. Maatwerkafspraak (afslagen) op het richttariefpercentage op basis van uit verleden aanwijsbaar handelen op stand van zaken datum inschrijving

Algemene vraag: Bestaat er een vast format voor het indienen van de plannen ten behoeve van een opslag op het tariefpercentage?

We hanteren geen vast format voor plannen ten behoeve van de opslagen op het tariefspercentage

5.2.2.a. Maatwerkafspraak (afslagen) op het richttariefpercentage op basis van uit verleden aanwijsbaar handelen op stand van zaken datum inschrijving

U wilt een beweging bij het bestaande aanbod creëren. Is er een doelstelling aan deze beweging gekoppeld en zo ja kun u deze doelstelling met ons communiceren?

De bewegingen komen voort uit de hoofddoelstelling van het inkoopbeleid en moeten bijdragen aan het realiseren van passende, duurzaam toegankelijke langdurige zorg voor al onze cliënten in al onze regio’s.

5.2.2.b. Bewegingen realiseren op basis van een integraal strategisch plan

Is het mogelijk om bij complexe zorg in overeenstemming met het zorgkantoor te komen tot een meting passend bij het profiel van de aanbieder? Hierbij blijft de intentie overeind dat het moet gaan om een toename van complexe zorg, maar deze uit zich bijv. ook in KIB, WLZ-B, VV (snijvlak). Indien dit niet mogelijk, hoe wordt hiermee dan rekening gehouden zodat aanbieder wel in aanmerking kan komen voor de toeslag?

Voor de verantwoording van de inzet op de bewegingen worden resultaatafspraken gemaakt. U kunt hiervoor een concreet voorstel met uitwerking in het integraal strategisch plan opnemen.

5.2.2.b. Bewegingen realiseren op basis van een integraal strategisch plan

Wat wordt bedoeld met ''de dialoog'' in de laatste alinea van verantwoording?

Met de dialoog wordt het gesprek bedoeld tussen de zorgaanbieder en de zorginkoper met betrekking tot de resultaatafspraken voor de prestatieindicatoren.

5.2.2.b. Bewegingen realiseren op basis van een integraal strategisch plan

Als aanbieder richten wij ons op de complexe doelgroep. Met de opzet van een integraal strategisch plan en de verantwoordingen die daarbij horen, gaat bij relatief kleine aanbieders een relatief groot deel naar administratieve lasten. Een direct door te voeren korting op deze vaste lasten is een onterechte korting. Op welke wijze wordt hier bij de uitvoering van het inkoopbeleid rekening mee gehouden? 

Het realiseren van bewegingen middels een integraal strategisch plan betreft een opslag in plaats van een korting.

5.2.2.b. Bewegingen realiseren op basis van een integraal strategisch plan

Als de zorgaanbieder niet in aanmerking wil komen voor de opslag van 0,2% of voor de Free proposal dan hoeft de zorgaanbieder geen integraal strategisch plan in te dienen voor 28 juli. Klopt dit?

Ja dat klopt. Inmiddels hebben we de termijn voor indiening van een integraal strategisch plan verlengd naar 15 augustus.

5.2.2.b. Bewegingen realiseren op basis van een integraal strategisch plan

Als in het integraal strategisch plan wordt ingezet op zowel "meer cliënten thuis helpen" als "complexe intramurale zorg regelen in de regio", kunnen we bij een dubbele doelstelling dan ook in aanmerking komen voor een dubbele tariefopslag van 2 x 0,2%?

Nee dat is niet mogelijk. De opslag voor bewegingen is gemaximeerd tot 0,2%.

5.2.2.b. Bewegingen realiseren op basis van een integraal strategisch plan

Er wordt gesteld dat de opbrengst van de toeslag dient als een bijdrage voor de begroting voor de in te zetten bewegingen. Tegelijkertijd is sprake van een resultaatverplichting. De aanbieder zal de kosten sowieso maken, maar in hoeverre het resultaat op een KPI behaald wordt is niet altijd (volledig) beinvloedbaar en kan ook juist door andere factoren beinvloed worden die geen onderdeel van het plan zijn. Zorgaanbieder verzoekt dus dat het jaar erop een korting toegepast ZAL worden te veranderen in KAN worden. Zodat de inspanning en omstandigheden van de specifieke situatie meegewogen kunnen worden in het bepalen of en in welke mate een korting plaats vinden.

Wij komen niet aan uw verzoek tegemoet. Voor de verantwoording van de inzet op de bewegingen worden resultaatafspraken gemaakt. De inspanning op de bewegingen kan onderdeel zijn van de resultaatafspraak.

5.2.2.b. Bewegingen realiseren op basis van een integraal strategisch plan

Een van de indicatoren voor een toeslag op bewegingen is een toegenomen aantal clienten met een compleze zorgvraag. Er staat echter ook dat op zorgaanbiederniveau een daling van de gemiddelde kosten per client gerealiseerd moeten worden. Hoe kan zorgaanbieder beide tegelijkertijd realiseren? Zorgaanbieder verzoekt tot het schrappen van de passage dat een daling van de kosten per client gerealiseerd moet worden in geval dat de aanbieder aanspraak wil maken op een toeslag voor bewegingen voor de complexe doelgroep.

We komen niet aan uw verzoek tegemoet. We verwachten van een zorgaanbieder een inspanning op het afschalen van zorg, bv. van klinische zorg naar beschermd wonen en van beschermd wonen naar zelfstandige voorzieningen met extramurale zorg. We verwachten dat dit op uw totale populatie resulteert in een verlaging van de totale kosten per client. Indien dit niet het geval is, gaat uw zorginkoper graag met u in gesprek.

5.2.2.b. Bewegingen realiseren op basis van een integraal strategisch plan

Er staat dat op zorgaanbiederniveau een daling van de gemiddelde kosten per client gerealiseerd moet worden. Tegelijkertijd wil het zorgkantoor dat zorgaanbieders integraal gaan bekostigen met een stijging van de kosten per client tot gevolg. Hoe kan zorgaanbieder beide tegelijkertijd realiseren en toch in aanmerking komen voor de opslag? Zorgaanbieder verzoekt tot het schrappen van de passage dat een daling van de kosten per client gerealiseerd moet worden.

In de te maken resultaatafspraken voor de prestatieindicatoren voor de bewegingen wordt rekening gehouden met integrale bekostiging.

5.2.2.b. Bewegingen realiseren op basis van een integraal strategisch plan

Er wordt vermeld: "Afhankelijk van de aard en inhoud van het plan wordt de opslag voor bewegingen toegekend voor 1, 2 of 3 jaar". Bestaat er een vast format voor het indienen van het plan?

We hanteren geen vast format voor een integraal strategisch plan.

5.2.2.b. Bewegingen realiseren op basis van een integraal strategisch plan

Gaat het bij de complexe zorg om de verhouding complex t.o.v. het totaal aantal clienten in zorg of het totaal aantal intramurale clienten? Nu worden beide genoemd.

Wij passen ons beleid aan. U dient uit te gaan van het totaal aantal clienten in een percentage. Formule: Percentage (aantal cliënten ZZP GGZ W4, W5 en VG7)/ (totaal aantal cliënten)

5.2.2.b. Bewegingen realiseren op basis van een integraal strategisch plan

Hoe is de 0,2% tot stand gekomen?

De opslag voor bewegingen van 0,2% is bedoelt voor tijdelijke ondersteuning en stimulering om op basis van een Integraal strategisch plan dat voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden de bewegingen te (gaan) maken die nodig zijn om de doelstellingen zoals omschreven in hoofdstuk 3 te realiseren. Deze opslag ligt in lijn met het regionale stimuleringsbudget.

5.2.2.b. Bewegingen realiseren op basis van een integraal strategisch plan

In het inkoopdocument worden de zorgprofielen GGZW4 en W5 of VG7 als complexe zorg aangeduid. Binnen onze organisatie hebben we binnen de GGZ3 profielen naast psychiatrische problematiek ook verslavingsproblematiek en verstandelijke beperking. Dit maakt dat wij als organisatie intensievere zorg leveren aan cliënten met een GGZ3 profiel dan andere organisaties. In hoeverre is er ook ruimte om binnen de GGZ3 profielen complexe zorg te leveren of wordt er over nagedacht om de intensievere GGZ3 zorg passend te krijgen binnen de GGZ5 (beveiligingseisen)? 

Hierover kunt u in gesprek gaan met uw zorginkoper. De geschetste problematiek rondom GGZW3 en de beveiligingseisen is aangekaart bij de landelijke tafels voor een mogelijke oplossing.

5.2.2.b. Bewegingen realiseren op basis van een integraal strategisch plan

In paragraaf 5.2.2b wordt beschreven dat er een opslag verdiend kan worden van 0,2% tbv de beschreven Bewegingen of via De Free Proposal een tarief gegund kan krijgen tot 100% Max NZa. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de zorgaanbieder een integraal strategisch plan in te dienen. Klopt het dat dit integraal strategisch plan ingediend moet worden gelijktijdig met de inschrijving voor 28 juli? Zo ja, hoe kijkt het zorgkantoor naar de haalbaarheid voor zorginstellingen om aan de gevraagde eisen te voldoen gesteld in het inkoopbeleid tbv het integraal strategisch plan in verband met de korte doorlooptijd?

Wij verlengen de termijn voor de indiening van het integraal strategisch plan met 2 weken. U dient uiterlijk 15 augustus 2023 het integraal strategisch plan aan te leveren via inschrijvingen.wlz@cz.nl. Ingediende integraal strategische plannen na 15 augustus worden niet in behandeling genomen. Wij zijn van mening dat de gevraagde informatie passend en haalbaar is bij het doel waar het integraal strategisch plan voor dient.

5.2.2.b. Bewegingen realiseren op basis van een integraal strategisch plan

Is een hoger percentage dan 0,2% af te spreken?

Nee dat is niet mogelijk.

5.2.2.b. Bewegingen realiseren op basis van een integraal strategisch plan

Meent CZ dat 0,2% proportioneel is voor de gevraagde omvang van het strategisch plan? Hoe is de 0,2% tot stand gekomen?

Zoals is vermeld in paragraaf 5.2.2.b.: de opbrengst van de toeslag dient als een bijdrage aan de begroting voor de in te zetten bewegingen zoals opgenomen in het integraal strategisch plan van de zorgaanbieder.

5.2.2.b. Bewegingen realiseren op basis van een integraal strategisch plan

Op welke manier kunnen organisaties die "Meer cliënten thuis helpen" en een hoger percentage in MPT/VPT realiseren, naast een regionale tariefopslag ook in aanmerking komen voor 100% NHC/NIC?

Naar aanleiding van vragen en bezwaren passen wij ons beleid aan. We gebruiken de komende tijd om, gezamenlijk met u, inzichtelijk te krijgen welke afwegingen er gemaakt worden voor de keuze voor verblijfszorg voor clienten met zorgprofiel GGZ Wonen 1 en 2. U kunt met een alternatief plan komen wat dezelfde doelstelling dient; extramuralisering. Indien het alternatieve plan effectief is en we de extramuralisering feitelijk zien, zien wij af van de korting op NHC/NIC.

5.2.2.b. Bewegingen realiseren op basis van een integraal strategisch plan

"Voor het realiseren van bewegingen en doelen op basis van een integraal strategisch (verander)plan is per aanbieder een opslag mogelijk van maximaal 0,2%. U stelt op pagina 20 dat ‘Om voor de opslag bewegingen in aanmerking te komen zal op basis van de prestatieindicatoren worden gekeken of er sprake is van een positieve beweging richting de doelstellingen van de bewegingen.’ Wij zijn van mening dat het niet proportioneel is dat de opslag mogelijk niet wordt toegekend als de doelen niet zijn behaald, ook al is de inspanning wel geleverd en/of het doel gedeeltelijk behaald. Bent u het daarmee eens? Zo nee, waarom niet"

Voor de verantwoording van de inzet op de bewegingen worden resultaatafspraken gemaakt. De inspanning op de bewegingen kan onderdeel zijn van de resultaatafspraak.

5.2.2.b. Bewegingen realiseren op basis van een integraal strategisch plan

Wanneer en hoe kan een voorstel worden ingediend?

U dient hiervoor een integraal strategisch plan in te dienen. Wij verlengen de termijn voor de indiening van het integraal strategisch plan met 2 weken. U dient uiterlijk 15 augustus 2023 het integraal strategisch plan aan te leveren via inschrijvingen.wlz@cz.nl. Ingediende integraal strategische plannen na 15 augustus worden niet in behandeling genomen. De verlenging geldt niet voor de indiening van een free proposal gezien het traject wat daarvoor gelopen wordt tussen indiening en feitelijke contractafspraken.

5.2.2.c. Free proposal

Van het Free Proposal wordt verwacht dat dit voorstellen zijn tot innovatieve vernieuwingen met substantiele impact. Referentieprojecten van welke omvang komen in aanmerking voor de minimumeis?

Er worden geen nadere voorwaarden gesteld aan de omvang van (alsook het onderwerp) van de referentieprojecten. Van belang is dat aangetoond wordt dat er wordt beschikt over de competenties om op innovatieve en creatieve wijze de beoogde doelstelling te behalen.

5.2.2.c. Free proposal

Zorgaanbieder verzoekt tot het schrappen van het feit dat het free proposal moet leiden tot lagere kosten per client indien ingezet wordt op passende zorg voor de complexe doelgroep, danwel ruimte te bieden om te komen tot maatwerkafspraken op dit onderwerp. Indien zorgkantoor hier niet toe besluit, verzoekt zorgaanbieder te motiveren hoe deze combinatie (complexere zorg & lagere kosten per client) uitgevoerd kan worden.

Het Free Proposal betreft één of meerdere geïntegreerde organisatorische, sociale en/of technische innovatieve vernieuwingen waarmee een meetbare substantiële bijdrage wordt geleverd aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de langdurige zorg. Het Free proposal wordt toegekend aan het plan, of de plannen, met de meest substantiële bijdrage aan ons hoofddoel van de zorginkoop 2024 – 2026 zoals omschreven in paragraaf 3.1 namelijk: het toegankelijk en betaalbaar houden van de langdurige zorg. Als onderdeel van de kwalitatieve toets (stap 2) wordt onder andere maatschappelijke impact en kosteneffectiviteit beoordeeld.

5.2.2.c. Free proposal

Zorgaanbieder vindt de aanlevertermijn voor het free proposal volstrekt onhaalbaar. Er is slechts 4 weken (incl. vakantieperiode) na de NvI met verduidelijkende vragen om het voorstel te maken, waarbij o.a. een complete begroting, uitwerking van de investering en een overeenkomst met een externe partij onderdeel van moeten zijn. Zorgaanbieder verzoekt bij de inschrijving beknopt (1 A4) aan te mogen geven dat in aanmerking gekomen wenst te worden voor een free proposal en dit vervolgens in samenspraak met de zorginkoper verder uit te mogen werken of tenminste uitstel van de termijn voor het indienen van het free proposal.

Het zorgkantoor heeft zich ingespannen om, binnen de grenzen van de aanbestedingsbeginselen, in bijeenkomsten zorgaanbieders te informeren over de mogelijkheid om een Free proposal in te dienen. Wij willen daarbij opmerken dat enkele onderdelen van de Free proposal, waaronder de overeenkomst met de externe partij, worden nader uitgewerkt in de Dialoogfase (stap 4) voorafgaand aan de daadwerkelijke ingangsdatum van het Free Proposal. Wij komen niet aan uw verzoek tegemoet.

5.2.2.c. Free proposal

Een groot deel van de kortingen op de tarieven wordt ingezet voor de Free Proposal. Doordat dit gekoppeld is aan maximaal 100% van het tarief is het voor (relatief) kleine aanbieders niet lonend om hier op in te schrijven, gezien de eisen waaraan moet worden voldaan. Het lijkt er op dat alleen grote zorgaanbieders dit op een goede wijze kunnen doen. Ziet u ook het onderscheid in mogelijkheden van grote en kleine aanbieders?  

De inschrijving voor het Free proposal staat open voor elke zorgaanbieder, al dan niet collectief, welke op een grootschalige, creatieve en innovatieve manier aan de slag wilt gaan met het hoofddoel van het inkoopbeleid 2024-2026, het realiseren van passende, duurzaam toegankelijke langdurige zorg én aan de daarvoor uiteengezette voorwaarden voldoet.

5.2.2.c. Free proposal

Eén van de minimumeisen betreft het aanleveren van minstens 2 referentieprojecten. Tegelijkertijd wordt van het Free Proposal verwacht dat dit een creatief en innovatief voorstel is, van iets wat nog niet op die schaal in de regio aanwezig is. En staan daar financiele middelen tegenover. Juist daarom is de kans toch groot dat een aanbieder dat eerder nog niet eerder in huis had. Werpt deze minimumeis daarmee niet teveel drempels op om nu lef en inventiviteit te tonen?

Er worden geen nadere voorwaarden gesteld aan de omvang van (alsook het onderwerp) van de referentieprojecten. Van belang is dat aangetoond wordt dat (het collectief van) zorgaanbieder(s) beschikt over de competenties om op innovatieve en creatieve wijze de beoogde doelstelling te behalen.

5.2.2.c. Free proposal

Is CZ zorgkantoor zich bewust van de administratieve last die het ISP en de Free Proposal met zich meebrengen? En zo ja, hoe valt dit te rijmen met de algemene tendens om deze administratieve lasten zo veel mogelijk te beperken?

Wanneer u op een grootschalige creatieve en innovatieve manier aan de slag wilt gaan met het hoofddoel van het inkoopbeleid 2024-2026, het realiseren van passende, duurzaam toegankelijke langdurige zorg, kunt u zich inschrijven voor het Free proposal. Om uitvoering te geven aan het Free proposal worden financiële middelen beschikbaar gesteld, waartegenover een bepaalde verantwoording staat. CZ zorgkantoor acht in dit kader de verwachte administratieve lasten niet onredelijk.

5.2.2.c. Free proposal

Kan CZ zorgkantoor hulp bieden bij het opstellen van een free proposal?

Een Free proposal plan is een voorstel van één of meerdere zorgaanbieders samen voor de uitvoering van Wlz-zorg waarin de zorgaanbieder(s) maximale creativiteit toont/tonen om op innovatieve wijze Wlz-zorg te organiseren. Er wordt bewust niet gewerkt via een vast format om ruimte te bieden voor creatieve nieuwe ideeën. Bijlage 4 benoemt de thema’s die van belang zijn voor de toetsing van het Free proposal. Deze bijlage bevat per thema een aantal vragen die ter ondersteuning gebruikt kunnen worden als aanvullende toelichting op het plan. Gezien de gedachte achter het Free proposal, namelijk maximaal ruimte bieden aan creativiteit van zorgaanbieder(s), stelt CZ zorgkantoor geen nadere eisen aan het format en biedt CZ zorgkantoor geen nadere ondersteuning.

5.2.2.c. Free proposal

Kan een free proposal ook sectoroverstijgend zijn buiten de WLZ?

Het Free Proposal betreft één of meerdere geïntegreerde organisatorische, sociale en/of technische innovatieve vernieuwingen waarmee een meetbare substantiële bijdrage wordt geleverd aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de langdurige zorg. Het Free proposal wordt toegekend aan het plan, of de plannen, met de meest substantiële bijdrage aan ons hoofddoel van de zorginkoop 2024 – 2026 zoals omschreven in paragraaf 3.1 namelijk: het toegankelijk en betaalbaar houden van de langdurige zorg. Indien uw Free proposal gericht is op dit hoofddoel, kan het Free proposal ook sectoroverstijgend zijn buiten de Wlz.

5.2.2.c. Free proposal

Op pagina 22 beschrijft u dat ‘Het uitgangspunt is dat er per regio, door middel van het beoordelingsproces, één Free proposal worden geselecteerd.’ Wij stellen dat u met deze voorwaarde het overgrote deel van de zorgaanbieders uitsluit ongeacht de kwaliteit van de Free proposal en de bijdrage aan passende, duurzaam toegankelijke langdurige zorg. Bent u bereid dit beleid te veranderen door deze voorwaarde te schrappen? Zo nee, waarom niet?

Wij komen niet tegemoet aan uw verzoek. Gezien de beperkingen in onze contracteerruimte is het noodzakelijk om keuzes te maken, waaronder het toekennen van het aantal free proposals. Onze verwachting is dat, gezien de regionale knelpunten, het aantal free proposal per regio gering is. Het uitvoeren en begeleiden van vernieuwende plannen vraagt de nodige capaciteit, middelen en inspanning van zowel u als ons. Het uitgangspunt, en daarmee verwachting, is dat per regio, door middel van het beoordelingsproces, één Free proposal plan wordt geselecteerd.

5.2.2.c. Free proposal

Wanneer en hoe kan een voorstel worden ingediend?

"Het Free proposal is integraal onderdeel van de inkoopprocedure. Zie 6.1 voor het tijdpad van de inkoopprocedure. "

5.2.2.d. Regionaal stimuleringsbudget

Op pagina 25 geeft u een toelichting op het regionaal stimuleringsbudget. De data lijken afkomstig uit een vorig inkoopkader: november 2022, tarief 2023. Klopt dit en kunt u dit wijzigen?

Ja dit klopt. Dit wordt aangepast.

5.2.2.d. Regionaal stimuleringsbudget

Hoe verhoudt het regionaal stimuleringsbudget zich tot het integraal strategisch plan?

Het regionaal stimuleringsbudget focust zich op de knelpunten in de regio. In elke regio kunnen verschillende knelpunten aan de orde zijn. Het integraal strategisch plan focust zich op de bewegingen zoals vermeld in paragraaf 3.2. Deze bewegingen zijn van toepassing voor alle regio's.

5.2.2.d. Regionaal stimuleringsbudget

Wanneer en hoe kan een voorstel worden ingediend? Klopt onze aanname dat de vergoeding zal plaatsvinden middels een tariefopslag 0,2% op alle tarieven? Kan een zorgaanbieder zowel een regionaal stimuleringsbudget als een tariefopslag bewegingen afspreken?

De keuzes voor financiering van ideeën voor het regionaal stimuleringsbudget worden vóór 1-11-2023 genomen. In de regiobijeenkomsten kunnen ideeën worden ingebracht en worden ingebrachte ideeën besproken. Ideeën kunnen vrij van format ingebracht worden, waarbij de uitgangspunten van het regionaal stimuleringsbudget in acht genomen dienen te worden. Voor het regionaal stimuleringsbudget wordt voor alle regio's samen een bedrag gereserveerd dat gebaseerd is op 0,2% van de tarieven maal de volumes van initiële productieafspraken (voor de uitnames van 5%). Dit bedrag wordt in de loop van jaar t-1 vastgesteld en is afhankelijk van de omvang van de productieafspraken voor het jaar t. Het is mogelijk om naast het regionaal stimuleringsbudget een tariefsopslag bewegingen toe te kennen.

5.2.3 Hardheidsclausule

Wij achten het opnemen van een hardheidsclausule bovendien onvoldoende om recht te doen aan bovenstaande. Dit mede gelet op het tijdpad en de daaraan verbonden onzekerheid voor ons als zorgaanbieder. De hardheidsclausule kan niet anders zijn dan een optie om in individuele gevallen meer maatwerk mogelijk te maken, maar kan nooit het alternatief zijn voor de motiveringsplicht voor een reëel structureel kostendekkend tarief. Graag ontvangen wij de bevestiging van het Zorgkantoor dat het Zorgkantoor met ons in gesprek treedt om te komen tot maatwerkafspraken, mede gelet op onze rol en functie als geïntegreerde zorgaanbieder in de regio. Wanneer verandert deze procedure zodat wij hiermee als geintegreerde aanbieder ook in kunnen vullen?

Wij gaan met u in gesprek, maar niet anders dan vanuit de in onze inkoopmethodiek geschetste opties voor maatwerk.

5.3 Bepaling van het volume en de omzet

Wat wordt bedoeld met laatst gemaakte productieafspraak? Gaat het dan om het WLZ budget zoals opgenomen in de maandelijkse terugkoppeling?

Dit is inderdaad de productieafspraak zoals die opgenomen is de laatst ontvangen maandelijkse pdf.

5.3 Bepaling van het volume en de omzet

Bij de initiële productieafspraak wordt 95% van het volume gehanteerd. In hoeverre kan het zorgkantoor garanderen dat de afspraak naar 100% wordt bijgesteld bij gelijkblijvende productie?

Dit kunnen wij niet garanderen. Dit is afhankelijk van de uitnutting van de contracteerruimte en keuzes van de cliënten. Afgelopen jaren hebben laten zien dat deze cliëntkeuze niet tot heel grote wijzigingen tussen zorgaanbieders heeft geleid en wij het 100% volume hebben kunnen financieren.

5.3 Bepaling van het volume en de omzet

Er wordt gesproken over de herschikte productieafspraak 2023 met een correctie op de volumes. Wordt hiermee de 95% bedoeld? Of zijn er ook andere correcties op het volume mogelijk?

"Om tot een initiële afspraak 2024 te komen, wordt de herschikte productieafspraak 2023 gecorrigeerd voor:  (kasjaarbasis)effecten; niet toegestaan gedeclareerd volume op prestatieniveau; eventuele wijzigingen naar aanleiding van het bestuurlijk overleg; effecten als gevolg van overheidsmaatregelen. Vervolgens wordt voor de initiele afspraak 5% uitgenomen op de volumes."

5.3 Bepaling van het volume en de omzet

Wordt in de 5% afslag al rekening gehouden met de herijking NHC/NIC van W1 en W2, of komt deze daar nog bovenop?

De uitname van 5% is op volumes en staat los van het vaststellen van de tarieven.

5.3 Bepaling van het volume en de omzet

Wat is de onderbouwing voor een 5% afslag t.o.v. maximaal 0,2% voor het ISP 0,2% voor het regionaal stimuleringsbudget?

Met 5% volume uitname houdt CZ zorgkantoor middelen beschikbaar om de keuze van de cliënt te volgen en voor het oplossen van knelpunten. Dit staat los van de stimulering van de organisatie van betere zorg waarvoor de opslagen in het tarief bedoeld zijn.

5.4 Contracteerruimte 2024

In hoeverre worden de zorgaanbieders tijdig over een eventueel tekort binnen de totale contracteerruimte van CZ zorgkantoor in 2024 geïnformeerd zodat zij geen ongefinancierde zorg hoeven te leveren?

We publiceren eenmaal per kwartaal de stand zaken van de benutting van de contracteerruimte. Hiermee maken we zowel de ruimte in budgetten inzichtelijk, alsook waaraan we budget besteden.

5.4 Contracteerruimte 2024

Hoe en wanneer wordt een eventuele macrokorting gecommuniceerd?

Hiervoor verwijzen we u naar de betreffende kaderbrief van het Ministerie van VWS.

5.4 Contracteerruimte 2024

Het zorgkantoor behoudt zich het recht voor om wijzigingen toe te passen. Zorgaanbieder ontvangt graag bevestiging dat indien dit het geval is dit leidt tot een nieuwe planning, passende beoordelings- en reactietermijn, de mogelijkheid tot bezwaar enz. Zorgaanbieder weet nu immers niet of er een wijziging zal plaatsvinden en wat de impact daarvan is, maar moet wel inschrijven.

We verwijzen u hiervoor naar de alinea bezwaren in paragraaf 7.4.

5.5 Betaalbare zorg

Is CZ zich bewust dat bij de ontwikkeling van meer aanbod thuis wel desinvesteringen in gebouwen nodig kunnen zijn in plaats van investeringen?

We verwachten dat u de juiste keuzes maakt om cliënten van passende zorg te voorzien.

5.5 Betaalbare zorg

Het zorgkantoor stelt zich op het standpunt andere betaalbaarheidsmaatregelen toe te kunnen passen. Zorgaanbieder weet bij de inschrijving niet of dit zal gebeuren en wat hiervan de impact is. Zorgaanbieder verzoekt derhalve tot schrappen van deze passage.

"Wij komen niet aan uw verzoek tegemoet. De inzet van betaalbaarheidsmaatregelen is afhankelijk van de uitnutting van de contracteerrruimte. Wij publiceren de stand zaken van de benutting van de contracteerruimte op geaggregeerd niveau op onze website. Bij dreigende ontoereikendheid kan een zorgaanbieder daarop anticiperen en in overleg met de zorginkoper gaan."

5.5 Betaalbare zorg

Kunnen er ook afzonderlijke leveringsvoorwaarden voor MPT bij hoogcomplexe zorg worden gemaakt. Door de complexiteit is er meer reistijd (hogere verspreidingsgraad), meer overleg (met meerdere ketenpartners) en is de kans op no show groter. Het voorstel is om te kijken naar de definitie van face to face uren (declarabiliteit) bij deze doelgroep, om ook deze leveringsvorm te stimuleren bij de hoogcomplexe zorg. Is deze aanpassing mogelijk? 

U kunt hierover in gesprek gaan met uw zorginkoper

5.5 Betaalbare Zorg

We stimuleren u om meer aanbod van zorg thuis te ontwikkelen (VPT en MPT). Hoe ziet het zorgkantoor deze ontwikkeling in verhouding tot de uitdagingen op de woningmarkt?

Wij erkennen de uitdagingen op de woningmarkt. We staan echter achter de stimulering van het ontwikkelen van meer zorg thuis.

5.6 Maatwerk in de zorgverlening

Dit onderdeel eindigt met ''in deze paragraaf geven we een toelichting op een aantal specifieke elementen…''. Wat wordt hiermee bedoeld? Ontbreekt hier tekst? Zo ja, dan ontvangen wij deze graag per ommegaande met daarbij de gelegenheid om hierover vragen te stellen en bezwaar te maken.

De laatste zin wordt weggehaald. Beoogde tekst voor deze paragraaf is elders in het document opgenomen.

5.6 Maatwerk in de zorgverlening

Is het noodzakelijk om met cliëntenraad en CZ gezamenlijk te spreken, of is het voldoende als we aantonen dat de cliëntenraad intensief betrokken wordt bij intern beleid?

Voor de kwaliteitsdialoog en locatiebezoeken worden cliëntenraden standaard uitgenodigd. Bij andere situaties wordt afgestemd met u of het gewenst is dat de cliëntenraad aansluit.

Deel deze pagina: