1 Zorginkoopdocument WLZ Sector GZ 2024–2026

Zorginkoopbeleid

WLZ Sector GZ 2024-2026

laatste update 31-5-2023

Voorwoord

De mogelijkheden tot verandering in de langdurige zorg zijn groot. Binnen en buiten de sector groeien bestaande en nieuwe initiatieven. En dat is nodig omdat de toegang tot zorg steeds meer onder druk komt te staan door de sterke groei van het aantal wlz-cliënten, krapte op de arbeidsmarkt, sterk stijgende kosten en financiële krapte. (figuur 1) 

CZ zorgkantoor werkt actief om de langdurige zorg duurzaam toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. Ook de overheid geeft aan dat de Wlz zorg getransformeerd dient te worden om het stelsel financieel beheersbaar en toegankelijk te houden, zonder afbreuk te doen aan kwalitatief goede zorg voor iedereen die zorg nodig heeft. Het coalitieakkoord bevat een aantal maatregelen die hieraan bijdragen en die het voor zorgaanbieders mogelijk maken de zorg redelijkerwijs tegen lagere kosten te organiseren dan bij ongewijzigd beleid. Dit nieuwe inkoopbeleid stimuleert en faciliteert die veranderingen.

Er is niet één oplossing. Op meerdere vlakken moet actie worden ondernomen om de uitdagingen het hoofd te bieden. Wij hebben de missie om de langdurige zorg te regelen, die past bij de zorgbehoefte van de individuele cliënt. Kwaliteit van leven en welbevinden staan daarbij centraal. Door te innoveren, samen te werken met de zorgaanbieders en te blijven werken aan structurele vooruitgang, verbeteren we samen met u de langdurige zorg continu. Wij geloven in de noodzaak van zorgtransformatie zodat we de langdurige zorg duurzaam toegankelijk houden, nu en in de toekomst.

Deel deze pagina: